انجمن در حال تکمیل شدن است ، از صبوری شما متشکریم welcome

زمان باقی مانده تا نوروز 1401


تیم مدیریت
مدال نام توضیحات
مدیرکل انجمن مدیرکل انجمن این مدال به مدیران کل انجمن اهدا خواهد شد.
معاون انجمن معاون انجمن این مدال به معاونان انجمن اهدا خواهد شد.
مدیره ویژه انجمن مدیره ویژه انجمن این مدال به مدیران ویژه انجمن اهدا خواهد شد.
مدیرتالار انجمن مدیرتالار انجمن این مدال به مدیران تالار انجمن اهدا خواهد شد.
مدیر دستیار انجمن مدیر دستیار انجمن این مدال به مدیران دستیار انجمن اهدا خواهد شد.
مدیر چتروم انجمن مدیر چتروم انجمن این مدال به مدیران چتروم انجمن اهدا خواهد شد.
مشاور انجمن مشاور انجمن این مدال به مشاوران انجمن اهدا خواهد شد.
مدیر بازنشسته انجمن مدیر بازنشسته انجمن این مدال به مدیران بازنشسته انجمن اهدا خواهد شد.

ارسال ها
مدال نام توضیحات
50 ارسال 50 ارسال این مدال به کاربرانی که 50 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
150 ارسال 150 ارسال این مدال به کاربرانی که 150 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
250 ارسال 250 ارسال این مدال به کاربرانی که 250 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
350 ارسال 350 ارسال این مدال به کاربرانی که 350 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
450 ارسال 450 ارسال این مدال به کاربرانی که 450 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
600 ارسال 600 ارسال این مدال به کاربرانی که 600 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
800 ارسال 800 ارسال این مدال به کاربرانی که 800 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
1000 ارسال 1000 ارسال این مدال به کاربرانی که 1000 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
1300 ارسال 1300 ارسال این مدال به کاربرانی که 1300 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.
1600 ارسال 1600 ارسال این مدال به کاربرانی که 1600 ارسال داشته باشند اهدا خواهد شد.

موضوعات
مدال نام توضیحات
20 موضوع 20 موضوع این مدال به کاربرانی که 20 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
60 موضوع 60 موضوع این مدال به کاربرانی که 60 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
100 موضوع 100 موضوع این مدال به کاربرانی که 100 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
150 موضوع 150 موضوع این مدال به کاربرانی که 150 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
200 موضوع 200 موضوع این مدال به کاربرانی که 200 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
250 موضوع 250 موضوع این مدال به کاربرانی که 250 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
300 موضوع 300 موضوع این مدال به کاربرانی که 300 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
500 موضوع 500 موضوع این مدال به کاربرانی که 500 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
700 موضوع 700 موضوع این مدال به کاربرانی که 700 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.
1000 موضوع 1000 موضوع این مدال به کاربرانی که 1000 موضوع داشته باشند اهدا خواهد شد.

task